Обекти 2020

Обект 1 – „Исторически парк“ АД

 

Обект 2 – Община Варна

 

Обект 3 – „Майт“ ЕООД

 

Обект 4 – „Майт“ ЕООД

 

Обект 5 – „Майт“ ЕООД

 

Обект 6 – „Стат“ ООД

 

Обект 6 – „Хранкотош“ ЕООД

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2020г.

 

 

 

 

1 „Исторически парк в УПИ I132,138,179, кв.73 по КВС на землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна – част електрическа“ – Етап 1 „Исторически парк“ АД
2 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район „Младост“ и кметство „Каменар“ за 2020г. Община Варна
3 Изграждане на трафопост тип БКТП 20/10/0,4кV 1000kVA, в УП I-общ.обещ.собств.от кв.2,кв.2,“А“, захранен чрез разкъсване на кабелна линия 10кV извод „Вежен“ между ТП 49 и ТП 276, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна; изграждане на кабелни линии НН от новия трафопост до 6бр. електромерни табла тип ТЕПО – Сграда „Калитин“ „Майт“ ЕООД
4 Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4кV 2Х1000kVA, с монтаж на два трансформатора по 630 kVA в ПИ 10135.3515.2 по КККР, захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV извод “Тополи“ между КТП 904 и ПБ 671;изграждане на кабелни линии НН от новия трафопост до 7 броя електромрни табла тип ТЕПО в УПИ V-3, кв.62, по плана на 16-ти м.р., гр.Варна – Сграда „Далия“ „Майт“ ЕООД
5 Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4кV 2Х1000kVA, с монтаж на два трансформатора по 800 kVA в УПИ XXVI-182, кв.6, захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV извод “Свети Никола“ между ТП 1859 и ТП 2036; изграждане на кабелни линии НН от новия трафопост до 11 броя електромрни табла тип ТЕПО в кабелна тръбна мрежа в УПИ XXVI -182, кв.6, по плана на кв.“Бриз – юг“, гр.Варна – Сграда „Симфония“ „Майт“ ЕООД
6 Външно кабелно ел.захранване от ТП № 1529 до 2 бр.кабелни шкафове ШК – 4 и oт тях до 2 бр. електромерни табла тип ТЕПО с по две секции в кабелна тръбна система с 3 бр.шахти в УПИ XI-352, кв.18, ж.к.“Вл.Варненчик“ II м.р., гр.Варна; Монтаж на РТ 4х400 в ТП № 1529 „Стат“ ООД
7 „Рехабилитация на улици в гр.Аксаково – ул.“Илия Димтров“ и ул.“Здравец“ – част електрическа „Хранкотош“ ЕООД