Политика

ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

  Ръководството на „БУЛ-МАРК“ ООД, заедно със своите служители и работници,работи за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги,опазващи околната среда и реализирани в условия, осигуряващи здраве и безопасност при работа, отговарящи на очакванията на заинтересованите страни при стриктно спазване на приложимите нормативни спазвания.

  Прилагането на Интегрираната система за управление на качеството,околната среда и безопасност при работа е средство за постигане на целите на организацията. Ръководството на „БУЛ-МАРК“ ООД запазва следните стратегически цели в развитието на фирмата:

  1.Поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с актуалните версии на съответните стандарти (ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001).

  2.Осигуряване на необходимите ресурси за въвеждане и поддържане на процеси, практики, методи и материали, осигуряващи качествени продукти, услуги, намаляващи неблагоприятните въздействия върху околната среда и гарантиращи безопасни и здравословни условия на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти и обществото. Безопасността на хората и опазването на околната среда никога няма да бъдат жертвани заради количеството на продукцията.

  3.Максимално, ангажирани на фирмения екип за влагане максимум усилия, професионализъм и чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи с цел осигуряване на необходимото качество и подобряване достиженията по околната среда, здравето и безопасността при работа във фирмата.

  4.Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, осъзнаване въздействията върху околната среда, произтичащи от дейността на всеки.

  5.Намаляване вредното въздействие от дейността, процесите и продуктите върху околната среда, чрез постоянно идентифициране и оценка на аспектите на околната среда.

  6.Стриктно спазване на приложимите за нашето производство, продукти и услуги, законови изисквания по отношение опазването на околната среда.

  7.Ангажиране на ръководството за предотвратяване на наранявания и заболявания.

  8.Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за здравето и безопасността при работа и демонстрирането им пред заинтересованите страни.

  9.Утвърждаване на доверие, коректност, обмен на информация и дълготрайно сътрудничество с клиентите, доставчици и контролни органи.

  10.Разгласяване, въвеждане и запознаване служители от всички нива с политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и отговорността им за реализирането и.

  11.Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението и, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове.

Ръководството на „БУЛ-МАРК“ ООД гарантира, че изложените по-горе принципи са известни на всички служители и работници на фирмата, че те разбират техния смисъл и значение, и че се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с техни принципи.

Покажи документа