Изграждане на ел.съоражения

Изграждане и реконструкция на електросъоръжения

„БУЛ-МАРК“ ООД се специализира в изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация на електроенергийни обекти от следните типове /при наличие на одобрени и съгласувани от инвеститора и експлоатационните дружества технически проекти/:

– Електрически подстанции за електроразпределение

– Електрически трафопостове /тип монолитни и типове КТП и БКТП/

– Външни кабелни електрозахранвания: кабелни линии средно и ниско напрежение и въздушни кабелни линии

– Вътрешни електроинсталации в сгради

– Електрически табла

– Изграждане и поддържане на улично, парково и алейно осветление

изграждане на алейно осветление