Обекти 2019

 

Обект 1 – „Оникс Трейд БГ“ ООД

 

Обект 2 – Община Варна

 

Обект 3 – „Исторически парк“ АД

 

Обект 4 – „ХИДРОСТРОЙ“ АД

 

Обект 5 – „Спедстрой“ ЕООД

 

Обект 6 – „Девня Трейд“ ООД и „Зебра“ ООД

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2019г.

 

1 Изграждане на БКТП 630 kVA в УПИ XXVI-410038 кв.30 по плана на ЗПЗ и кабелна линия СрН с разкъсване и муфиране на извод „Рожен“ от подстанция „Максуда“ до ново БКТП – възложител „Оникс Трейд БГ“ ООД
2 Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район „Младост“ и кметство „Каменар“ за 2019г. Община Варна
3 „Исторически парк в УПИ I132,138,179, кв.73 по КВС на землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна – част електрическа“ – Етап 1 „Исторически парк“ АД
4 „Изграждане на бул.“Васил Левски“ в участъка от ул.“Подвис“ до ул.“Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр.Варна; Подобект: от км 0+150 до км 2+924“ – Част Електрическа „ХИДРОСТРОЙ“ АД
5 Вътрешни ел.инсталации на жилищна сграда в УПИ VII, кв.1 по плана на жк.“Възраждане“, II м.р., гр.Варна „Спедстрой“ ЕООД
6 „Благоустрояване на междублокви пространства в подзона район „Младост“ (ж.к. “Възраждане“, I м.р.), включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул.“Трети март“, гр.Варна – част ел. „Девня Трейд“ ООД и „Зебра“ ООД