Производство на ел. табла

Основни видове ел. табла

Таблата са изработени от фирмата и отговарят на изискванията на БДС EN 60439-1.
„БУЛ-МАРК“ ООД изработва и/или монтира електрически табла от следните видове :
– за трафопостове тип ГТТ и РТ 4х400
– за жилищни и обществени сгради тип РТ – в метални и пластмасови шкафове
– тип електромерни – ТЕПО и ТЕМО
– тип кабелни касети – ШК за кабелни електрозахранвания
– тип управление на улично осветление – ШУО

Главни (ГТТ) и разпределителни (РТ) табла
ГТТ 1600/1000; ГТТ 1000/630; ГТТ 630/400;
РТ 4 х 400; РТ 3 х 400; РТ 2 х 400; ГТТ и РТ изпълнени по одобрен и
съгласуван проект на инвеститора.

производство на стандартни ел табла

Разпределителни табла за промишлени, стопански и битови обекти със степен на защита до IP65 – по проект на клиента.
– за общопромишлени цели;
– за бензиностанции и газстанции;
– за ОВК (отопление, вентилация и климатизация);
– за асансьорни уредби;
– за търговски обекти;
– за битови обекти.

Електромерни табла – за монтаж на открито и на
закрито(ТЕПО и ТЕПЗ с корпуси от стъклонапълнен полиестер) – отговарящи и на
изискванията на Стандарти на НЕК, изпълнени
по одобрен и съгласуван проект на инвеститора.

реконструкция в подстанции

Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН –
вертикални с корпус и основа от стъклонапълнен полиестер:
– ШК-3;
– ШК-4;
– ШК-5;
– ШК-6.

Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН за
улично осветление – тип УО.