Производство на КТП

Производство на КТП

производство на ел табла по проект на клиента

КТП се изработва от „БУЛ-МАРК“ ООД съгласно изискванията на следните стандарти : БДС 10699-80, БДС EN 61330:2003, БДС EN 60439-1.

КТП се изпълнява със стоманени рама, скелет, врати и вътрешни преградни стени. Външните стени и покривът се изпълняват със сандвич-панели с дебелина 50мм. Металните части се боядисват с полиуретанова двукомпонентна боя с цвят по RAL 7032 или друг цвят по заявка на клиента.

Оборудването на килиии СрН се изпълнява с елегазови КРУ на „Schneider Electric“ или друг производител съгласно проекта.Изпълняват се с 3,4,5 или 6 килии СрН (модули) – кабелен вход-изход; защита трансформатор; мерене на страна СрН; кабелен вход-изход с прекъсвач. Всеки модул има фабрично монтирани механични и електрически блокировки недопускащи неправилни манипулации.

КТП се изработват за 1 или 2 трансформатора с мощност до 800 kVA и напрежение до 24 kV.

производство на ктп

Килия трансформатор се оборудва със кабели СрН тип САХЕкТ и проводници за НН тип ПВА-2 със съответните сечения. Пред трансформатора се монтира допълнителна предпазна преграда блокирана с ключалка и ключ от съответното КРУ- килия защита трансформатор.

Оборудването на килии НН – табло НН ( ТНН ) се изпълнава с апаратура съгласно проекта.

ТНН се изпълнява с място за трифазен статичен електромер и апаратура за търговско мерене на консумираната ел.енергия. При изпълнение на тър-говско мерене на страна СрН в ТНН не се предвижда място за търговско мерене, а се изработва отделно табло за електромера за търговско мерене и се монтира на място указано в проекта: на фасадата на КТП; в килия НН; в килия СрН;

КТП се монтира върху бетонен фундамент.