Политика

ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА


 Ръководството на „БУЛ-МАРК“ ООД oтчита водещото значение на качеството и опазването на околната среда, реализирани в условия осигуряващи безопасността и здравето при работа и се ангажира с непрекъснатото им поддържане и подобряване при осъществяване на дейностите, включени в обхвата на ИСУ за предоставяне на продукти и услуги в областта на:

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация на електроенергийни обекти, електросъоръжения и електроинсталации с промишлено,социално и битово предназначение. Изграждане и поддържане на улично и парково осветление. Производство на електрически табла и комлексни комутацион устройства.

Прилагането на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасност при работа е средство за постигане на целите на организацията. Ръководството на „БУЛ-МАРК“ ООД запазва следните стратегически цели в развитието на фирмата:

  1.Поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с актуалните версии на съответните стандарти (ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001).

  2.Работа на ръководството, заедно със своите служители и работници за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги и опазване на околната среда реализирани в условия, осигуряващи здраве и безопасност при работа, отговарящи на очакванията на заинтересованите страни при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания.

  3.Установяване и поддържане на процеси, практики, методи и материали, осигуряващи качествени продукти и услуги, гарантиращи безопасни и здравословни условия на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти и обществото. Безопасността на хората и опазването на околната среда никога няма да бъдат жертвани заради количеството на продукцията.

  4.Максимално ангажиране на фирмения екип за влагане максимум усилия, професионализъм и чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи с цел осигуряване на необходимото качество, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа във фирмата.

  5.Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, осъзнаване въздействията върху околната среда, произтичащи от дейността на всеки.

  6.Намаляване вредното въздействие от дейността, процесите и продуктите върху околната среда, чрез Постоянно идентифициране и оценка на аспектите на Околната среда.

  7.Стриктно спазване на приложимите за нашето производство, продукти и услуги законови изисквания по отношение опазването на околната среда.

  8.Ангажиране на ръководството за предотвратяване на наранявания и заболявания.

  9.Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за здравето и безопасността при работа и демонстрирането им пред заинтересованите страни.

  10.Утвърждаване на доверие, коректност, обмен на информация и дълготрайно сътрудничество с клиентите, доставчици и контролни органи.

  11.Разгласяване, въвеждане и запознаване служителите от ВСИЧКИ Нива с Политиката по качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа и отговорността им за реализирането й.

  12.Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове.

Ръководството на “БУЛ-МАРК” ООД декларира личната си ангажираност за осгуряване на необходимите ресурси и гарантира, че изложените по-горе принципи са Известни на всички сътрудници на организацията, те разбират техния смисъл и значение, и че се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези принципи.

Покажи документа